ONTMOETEND ONDERWIJS

Onderwijs in de geest van TABOR : "Ontmoetend onderwijs."

 

Een christelijk opvoedingsproject

 

Onze school behoort tot de scholengemeenschap “Op-weg”. Op weg naar TABOR, blijven op TABOR en uitvliegen van TABOR.  TABOR een naam voor een tijdelijke verblijfplaats. De school die haar naam ontleent aan de berg Tabor, in het noorden van Israël. De “Taborberg" is door zijn relatieve hoogte een voor iedereen toegankelijke berg. Onze school wil daarom een plek zijn waar iedereen moet kunnen komen. Het vraagt wel de nodige inspanningen om boven te komen. De berg Tabor is een onderwijsplaats. Jezus trekt er met drie van zijn leerlingen naartoe. Daar krijgen ze les van de grote profeten die de weg wijzen naar een betere samenleving. Onderwijs in de Geest van Tabor is geworteld in de bijbels-christelijke traditie. Dit karakter willen wij bewaren.

 

Ontmoeting - Dialoog - Samenwerking - Respect

De wijze waarop op de berg les gegeven wordt, heeft alle trekken van een ontmoeting. Onze school wil een plek zijn waar men elkaar kan ontmoeten en zich thuis voelen. Ontmoetend onderwijs stimuleert dialoog en samenwerking. Er is waardering en respect voor elkaars eigenheid. Samenwerken doen we in een sfeer van gelijkwaardigheid en positivisme. We gebruiken daarbij verbindende communicatie.

 

Vanuit een brede zorg

De toegankelijkheid van de berg vertaalt zich in de zorg voor alle participanten, vooral voor onze kinderen en in het bijzonder voor deze kinderen die om de een andere reden minder kansen hebben, die het moeilijker hebben. We stellen de pedagogie van de hoop voorop, het geloof in de ontwikkelingskansen van elk kind. We geven extra zorg aan kinderen die wat méér aandacht nodig hebben, of die het moeilijk hebben om alles direct te verwerken. We willen eveneens aandacht hebben voor kinderen die sneller leren en meer uitdaging nodig hebben. Samen met het zorgteam proberen de klasleerkrachten daar aan tegemoet te komen en oplossingen te vinden op maat van de klas/van het kind. Hierbij krijgen we als school ondersteuning van het CLB en het NEON+ ondersteuningsnetwerk.

 

Op weg naar een betere samenleving

Op de berg Tabor zegt één van de leerlingen: "Laten we drie tenten bouwen.” Een tent is een tijdelijke verblijfplaats. Zo wil ook onze school, één van de drie scholen binnen de scholengemeenschap, een tijdelijke verblijfplaats zijn, waar leerlingen kunnen groeien en hun weg vinden in een samenleving waarvoor ze later zelf verantwoordelijk zijn. In verschillende domeinen willen we onze kinderen ondersteunen in hun groei naar verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf, ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de samenleving en omgeving waar ze leven. Daarom leren we hen in woord en daad:

 • verantwoording af te leggen
 • met conflicten om te gaan
 • te luisteren naar elkaars mening
 • zich in te leven in de wereld van anderen
 • solidair te zijn met anderen
 • zorgzaam om te gaan met materiaal, omgeving en natuur
 • anderen tot hun recht te laten komen
 • aandacht te hebben voor wat groter is dan onszelf, wat ons overstijgt, de wereld van liefde, vriendschap, schoonheid en levensbeschouwing, … We zijn daarbij als leerkracht alert voor de levensvragen achter de 'gewone' vragen van kinderen

 

Totale persoonlijkheid - Kwaliteitsvol samenhangend onderwijs - gezamenlijke doelgerichtheid

Waar mensen elkaar ontmoeten, noemen ze elkaar bij naam. Hier ligt voor ons de opdracht om de totale mens aan te spreken elk met zijn eigen talenten en mogelijkheden, zijn kunnen en kennen. We willen maximale ontplooiingskansen geven aan elk kind met aandacht voor hoofd, hart en handen. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon.

We streven naar kwaliteitsvol onderwijs op inhoudelijk en didactisch vlak en werken vanuit een stimulerend opvoedingsklimaat. In de kleuterschool willen we vooral de heel eigen wijze van ontwikkelen van jonge kinderen ondersteunen. Kleuters komen vooral tot ontwikkeling vanuit een globale aanpak van de werkelijkheid. In deze werkelijkheid experimenteren en handelen doet jonge kinderen groeien. In de lagere school streven we de harmonische ontwikkeling van elk kind na door het in contact te brengen met alle componenten van de cultuur:

 • de wereld van taal en communicatie
 • de wereld van cijfers en feiten
 • de wereld van het muzische
 • de wereld van de techniek
 • de wereld van het samenleven
 • de wereld van verleden en heden
 • de wereld van zingeving

We hebben daarbij aandacht voor voldoende verscheidenheid en gradatie en een logische samenhang. Onze dialoog met alle participanten maakt dat we open staan voor alle partners in de opvoeding en het onderwijs aan de kinderen. We staan open voor de uitwisseling van expertise en streven naar een gezamenlijke doelgerichtheid.