LEERPLEINEN: HOEZO?

In een leerplein vormen kinderen van verschillende leeftijden 1 groep en samen gaan ze naar de top! 

- KLEUTER LEERPLEIN: Alle kleuters vormen een groep

- LAGER LEERPLEIN: Alle leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar vormen een groep

- HOGER LEERPLEIN: Alle leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar vormen een groep.  

In elke groep zijn er 2 ankerleerkrachten én is er een ondersteunende leerkracht die zich zo organiseren zodat elk kind de leerstof aangeboden krijgt waar het recht op heeft en klaar voor is. 

Instructie van leerstof:

Door de kinderen van het leerplein in te delen in verschillende LEVELS krijgen ze nieuwe leerinhoud altijd aangeboden op hun niveau. 

Verwerking van leerstof

Hoe ouder kinderen worden, hoe meer ze aangeleerd krijgen hoe ze zichzelf kunnen bijsturen. 

- Een leerkracht volgt nabij de inoefening bij de aanbreng van een nieuwe instructie. 

- Er wordt aangeleerd hoe kinderen zichzelf leren verbeteren. 

- Er wordt aangeleerd wat kinderen moeten doen als ze het zelf even niet weten.

- In het lager leerplein groeien kinderen in het werken met een dagplanning. 

- In het hoger leerplein groeien kinderen in het werken met een weekplanning. 

Opvolging van de leerlingen

Alle leerkrachten van een leerplein werken met uw kind en weten waar de kinderen staan in hun ontwikkeling. Dit wordt zorgvuldig bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem. Hiernaast overleggen de leerkrachten van een leerplein samen met de zorgcoördinator over de kinderen. We kunnen onze kinderen strak opvolgen en kort op de bal spelen. 

Binnen een leerplein streven we naar groepen die niet groter zijn dan 13 leerlingen om een nieuwe instructie aan te bieden binnen de wiskundige ontwikkeling, taalbeschouwing en Frans. 
Door deze kleine groepsindeling kan de begeleidende leerkracht de kinderen zeer goed volgen en krijgt iedereen heel veel kansen om aan bod te komen. 
In het hoger leerplein werken alle kinderen rond eenzelfde doel, maar uiteraard krijgt elke groep binnen het leerplein dit op het niveau van waar de groep in zijn ontwikkeling staat. 

Daarnaast gaan we aan de slag met Coöperatief leren binnen kleine teams. Iedereen in het team is verantwoordelijk en nodig voor een bijdrage in het team. Iedereen is ook tegelijkertijd actief aan de slag en er wordt van iedereen een gelijke inspanning verwacht.  

Op maandagnamiddag vindt de groeiwerking plaats in het lager en hoger leerplein. Op die momenten komt juf Marlies langs, onze zorgcoördinator. 
Er wordt op verschillende niveaus aan de slag gegaan met de kinderen binnen het leerplein. Sommige leerlingen werken met ondersteuning van een leerkracht, anderen werken zelfstandig met ondersteuning van digitale leermiddelen. Tijdens de groeiwerking zijn er kinderen die meer uitdagende taken krijgen en zo de nodige input krijgen om de rest van de week verder aan de slag te kunnen. Andere leerlingen krijgen extra tijd en ruimte om leerstof in te oefenen die nog moeilijk ging de afgelopen weken. Op die manier bieden we onze leerlingen de kans om te groeien, elk op zijn of haar niveau en tempo. 

Welbevinden

- We zetten sterk in op het welbevinden en gaan dit ook 2 keer per jaar monitoren via AppWel. Elke keer maken we een analyse en kijken we waar we kunnen bijsturen. Elke dag wordt er gewerkt aan ons Samen Knap Plan. 

Een warm onthaal:  

- Je komt elke dag al even binnen, een babbeltje met de leerkracht of gewoon je spullen klaar zetten om aan de slag te gaan.

Korte, krachtige instructie:

- met opvolging in kleine groepen

- met verlengde instructie voor wie er nood aan heeft

Groeien in individuele verwerking - bijsturing - leren in eigen handen nemen:

- zelfstandigheid wordt gestimuleerd 

- groeien in zelfregulerend aan de slag gaan met een dagplanning en/of een weekplanning

Inzetten op executieve functies: 

- Door onze manier van werken stimuleren we bij kinderen de hogere denkprocessen die nodig zijn om hun activiteiten te plannen en aan te sturen 

Aanpak van de verschillende vakken

In het lager leerplein wordt sterk ingezet om die stevige basis te leggen: leren lezen, rekenen en schrijven zijn prioritair. Ze worden verder ingeoefend bij wereldoriëntatie en godsdienst.  Door zillig aan de slag te gaan worden ook de persoonsgebonden domeinen aangesproken zoals het socio-emotionele, het innerlijk kompas en ontwikkelen onze leerlingen in hun initiatief en verantwoordelijkheid. 

In het hoger leerplein zijn de basisvaardigheden al stevig ingeoefend en gaan we geïntegreerd aan de slag:

- Spreken, luisteren en schrijven worden in flexibele groepsindelingen aangepakt.
- Voor begrijpend lezen vertrekken we vanuit CLOSE READING en nieuwsbegrip om kinderen in deze vaardigheid te versterken.  
- Voor wiskunde, taalbeschouwing en Frans gebruiken we (flexibele) methodes om op het niveau van de leerling te werken.
- Voor wereldoriëntatie maken we vaste groepen waarbinnen geleerd wordt zodat elke leerling over drie jaar tijd de leerstof verwerkt kan hebben.
- Voor muzische opvoeding werken we in een doorschuifsysteem waarbinnen de leerkrachten inzetten op hun talent om de kinderen op muzisch vlak te laten ontwikkelen.